Textos Legals

Avís Legal, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i Política de Galetes.

Para una correcta interpretación de los textos legales es necesaria la lectura de todos los apartados del “Aviso legal”, el “Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)” y la “Política de Cookies”. El responsable no se responsabiliza por la mala interpretación de los textos legales a causa de la no lectura de todos los apartados mencionados.

Responsable Serveis sanitaris mèdics, S.L.
Finalitat Quina és la finalitat d’aquest lloc web? Per quant de temps conservarem les teves dades?
Legitimació Legitimació per consentiment de l’interessat
Destinataris Google. Instagram. Ofimedic. Twitter.
Drets Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat/da. Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió. Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament. Dret a oposar-se al tractament. Dret a la portabilitat de les dades.

Condiciones generales

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari/ària, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

Aquests texts legals es presenten, únicament, en català. El/La responsable del lloc web s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada per una mala interpretació d’aquests en conseqüència d’una traducció errònia, generada per un sistema de traducció automàtica o tercer aliè a aquest.

L’/La usuari/ària garanteix que tota la informació que pogués facilitar es correspon amb la seva situació real, que està al dia i és exacta, comprometent-se a actualitzar-la davant de possibles canvis. A més, si aquest/a és menor de 13 anys, es compromet a no realitzar cap acció que pogués facilitar les seves dades personals.

El/La responsable s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada per l’incompliment per part d’un/na usuari/ària menor d’edat davant la falsificació de les dades que aquest/a pogués facilitar. Davant aquesta situació el/la responsable es posa a disposició de tots els/les usuaris/àries, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en l’eliminació dels comptes falços i esborrat de les dades personals. En cas que un/na usuari/ària consideri que existeix en el lloc web algun/na usuari/ària que pogués ser menor de 13 anys, es prega que ens ho faci saber de forma immediata.

El/La responsable es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al seu lloc web o en la configuració i presentació d’aquesta. Per mantenir actualitzada la informació publicada, els continguts podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, de manera que serà convenient comprovar la vigència o exactitud dels mateixos acudint a les fonts oficials.

Ley aplicable y jurisdicción

Acceptes que al inscriure’t, registrar-te, accedir, visitar, descarregar o emprar de qualsevol manera qualsevol lloc del lloc web, contingut, informació o serveis oferts a través d’aquest (el lloc web) subscrius un acord jurídicament vinculant amb el/la responsable de conformitat amb els termes de les condicions exposades en aquests texts legals (pàgina web que actualment està llegint) ja sigui com a usuari/ària registrat/da (des d’ara membre) en aquest lloc web o com a usuari/ària no registrat/da (des d’ara visitant). Si estàs realitzant qualsevol de les accions esmentades en nom d’una empresa o d’una altra entitat jurídica, estaràs vinculat/da jurídicament com a persona física.

Si no estàs d’acord amb aquest acord, NO t’inscriguis, registris, accedeixis, vegis, descarregues o facis servir de qualsevol manera qualsevol lloc del lloc web, contingut, informació o serveis oferts a través d’aquest.

Sí t’inscrius, registres, accedeixes, visites, descàrregues o empres de qualsevol manera qualsevol lloc del lloc web, contingut, informació o serveis oferts a través d’aquest, acceptes haver llegit i comprès els termes i condicions d’aquest acord i acceptes estar obligat/da a complir totes les seves disposicions, així com en el cas que es resideixi o s’estigui domiciliat en un altre Estat perquè t’has d’assegurar, abans d’inscriure’t, registrar-te, accedir, visitar, descarregar o emprar de qualsevol manera qualsevol lloc del lloc web, contingut , informació o serveis oferts a través d’aquest, que es compleix la teva pròpia legislació.

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen l’acord, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis oferts pel/per la responsable a través del lloc web, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir, el/la responsable i el membre o visitant (des d’ara – membre i visitant – referits conjuntament com “usuari/ària” o “usuaris/àries”) acorden sotmetre’s als jutges i tribunals corresponents al domicili del/la responsable.

Tenint en compte el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), els/les usuaris/àries tenen dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si aquests consideren que el tractament de les dades personals infringeix el reglament. A continuació es facilita l’enllaç de l’autoritat de control: https://www.aepd.es/

Exclusión de garantías y responsabilidad

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el/la responsable no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, atacs massius a la web per part d’internautes, amb injeccions SQL o altres mètodes, catàstrofes naturals, vagues, o altres circumstàncies semblants que facin impossible l’accés al lloc web.

El/La responsable no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’/la usuari/ària (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el lloc web, inclòs en qualsevol dels llocs web, externs al lloc web del/la responsable, en els quals pugui estar registrat/da a fi de fer difusió sobre les activitats i novetats del servei prestat, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador utilitzat pel/per la usuari/ària que interactua amb els serveis i contingut i que crea i publica un contingut de qualsevol tipus.

L’/La usuari/ària és responsable de mantenir el navegador, antivirus i sistema operatiu actualitzats així com garantir que el contingut que crea i publica està lliure de virus.

Contenido responsable

El/La responsable s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest/a.

El/La responsable no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent, ja sigui en el lloc web del/la responsable com en els llocs web, externs a aquest, en els quals pugui estar registrat a fi de fer difusió sobre les activitats i novetats del servei.

No obstant això i en compliment del que disposa l’article 11 i 16 de la LSSI-CE, el/la responsable es posa a disposició de tots els/les usuaris/àries, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’/la usuari/ària consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ens ho faci saber de forma immediata.

Links o hiperenlaces

Des del lloc web del/la responsable és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el/la responsable no pot controlar sempre el contingut introduït pels/per les usuaris/àries en el lloc web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el/la responsable manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Tots els/les usuaris/àries hauran de respectar les següents condicions:

  • El lloc web enllaçat no contindrà informació amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atemptin contra l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
  • L’/La usuari/ària assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar de l’accés a la pàgina del lloc web de l’hiperenllaç.

Quan un/na usuari/ària estableix un hiperenllaç entre la seva pàgina web i el lloc web del/la responsable no implica en cap cas l’existència de relacions entre el/la responsable i el/la propietari/ària del lloc web, ni l’acceptació i aprovació per part del/la responsable dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que el/la responsable ha autoritzat expressament l’hiperenllaç ni que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o posats a disposició en el lloc web de l’/la usuari/ària.

Restricciones del uso del dominio y subdominios

Els dominis i qualsevol subdomini que es derivi d’aquests són titularitat del/de la responsable i el seu ús exclusiu està reservat a aquest/a.

Dominis:

  • ebreclinic.cat
  • ebreclinic.com

Propiedad intelectual e industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del/la responsable o, si s’escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels/les autors/res.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents. Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització, prèviament escrita, per part del/la responsable o autors/res.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del/la responsable o autors/res serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial.

RGPD

Información básica

Responsable Serveis sanitaris mèdics, S.L.
Finalitat Quina és la finalitat d’aquest lloc web? Per quant de temps conservarem les teves dades?
Legitimació Legitimació per consentiment de l’interessat
Destinataris Google. Instagram. Ofimedic. Twitter.
Drets Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat/da. Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió. Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament. Dret a oposar-se al tractament. Dret a la portabilitat de les dades.

Responsable

Qui és el/la Responsable del lloc web?

Identitat: Serveis sanitaris mèdics, S.L. – CIF B55715825
Dir. Postal: Carrer Argentina, 25, pis 2, CP 43500 Tortosa
Telèfon: +34977448095
Correu electrònic: ebreclinic@gmail.com

Finalidad

Quina és la finalitat d’aquest lloc web?

La finalitat d’aquest lloc web és la d’informar sobre el nostre servei, això amb la intenció de promoure’l i establir una relació professional amb persones del mateix àmbit professional o futurs pacients.

Les dades dels/les usuaris/àries, si es registren a aquest lloc web o es comuniquen a través d’algun dels mitjans de comunicació exposats a l’apartat “Procedència”, únicament seran tractades amb la finalitat exposada en l’anterior paràgraf .

Per quant de temps conservarem les teves dades?

Si un/a usuari/ària deixa un comentari (si disposa dels permisos necessaris per a això), el comentari i les seves metadades es conserven indefinidament. Això és perquè puguem reconèixer i aprovar comentaris successius automàticament en lloc de mantenir-los en una cua de moderació.

Dels/De les usuaris/àries que es registren a la nostra web (si n’hi ha), també emmagatzemem la informació personal que proporcionen en el seu perfil. Tots/Totes els/les usuaris/àries poden veure, editar o eliminar la seva informació personal en qualsevol moment (excepte que no poden canviar el seu nom d’usuari/ària). Els/les administradors/res del web també poden veure i editar aquesta informació.

Legitimación

Legitimació per consentiment de l’interessat

Formularios de contacto

L’/La usuari/ària ha de consentir la utilització de les seves dades personals perquè puguem respondre, de forma òptima, a les seves sol·licituds realitzades a través dels formularis de contacte.

Correos electrónicos

L’/La usuari/ària ha de consentir la utilització de les seves dades personals perquè puguem respondre, de forma òptima, a les seves sol·licituds realitzades a través del correu electrònic. L’/La usuari/ària ha de consentir la utilització de les seves dades personals perquè puguem respondre, de manera òptima, a les seves sol·licituds realitzades a través del correu electrònic.

Quan l’/la usuari/ària contacti a través d’un correu electrònic, sense la utilització prèvia d’un formulari de contacte, aquest/a haurà d’incloure, a la part superior del contingut del correu, el següent text de consentiment:

He llegit els textos legals del lloc web de ebreclinic.cat i dono el meu consentiment perquè les meves dades personals, presents durant la conversa a través de correu electrònic, siguin utilitzades amb la intenció de resoldre qualssevol de les converses que es poguessin derivar d’aquest primer contacte.

S’avisa a l’/la usuari/ària que la no inserció del text anterior és raó suficient per no respondre el missatge, amb l’esborrat immediat d’aquest.

Mensajería instantánea

L’/La usuari/ària ha de consentir la utilització de les seves dades personals perquè puguem respondre, de forma òptima, a les seves sol·licituds realitzades a través de la missatgeria instantània (WhatsApp, Telegram, WeChat o fins i tot els xats de les xarxes socials).

Quan l’/la usuari/ària contacti a través de missatgeria instantània, aquest/a haurà d’enviar el següent text de consentiment:

He llegit els textos legals del lloc web de ebreclinic.cat i dono el meu consentiment perquè les meves dades personals, presents durant la conversa a través de la missatgeria instantània, siguin utilitzades amb la intenció de resoldre qualssevol de les converses que es poguessin derivar d’aquest primer contacte.

S’avisa a l’/la usuari/ària que la no inserció del text anterior és raó suficient per no respondre el missatge, amb l’esborrat immediat d’aquest.

Destinatarios

Cualquier duda que pudiera tener el/la usuario/ria sobre la privacidad de sus datos, en relación al destinatario, deberá ser resuelta por éste/ta mismo/ma (el/la usuario/ria) accediendo a los textos legales proporcionados por éste (el destinatario). El/La responsable del sitio web contrata servicios que cumplen la legislación española y la europea y es por ello que no está obligado a resolver estas dudas.

Google

https://policies.google.com/privacy?hl=es

Google és l’empresa a la qual se li ha contractat el servei de correu electrònic GMail.

L’/la usuari/ària que contacti a través de correu electrònic rebrà resposta des d’un correu associat al domini ebreclinic.cat, el qual està contractat a través d’OVH. No obstant això, totes les dades dels correus electrònics són manejats a través del servei de Google.

Cualquier duda que pudiera tener el/la usuario/ria sobre la privacidad de sus datos, en relación al destinatario, deberá ser resuelta por éste/ta mismo/ma (el/la usuario/ria) accediendo a los textos legales proporcionados por éste (el destinatario). El/La responsable del sitio web contrata servicios que cumplen la legislación española y la europea y es por ello que no está obligado a resolver estas dudas.

Instagram

https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/

Instagram és una de les xarxes en les que es té presència i mitjançant la qual es promou part del contingut del lloc web.

L’/la usuari/ària podrà accedir al compte de la xarxa a través dels enllaços socials proporcionats a través del lloc web.

Cualquier duda que pudiera tener el/la usuario/ria sobre la privacidad de sus datos, en relación al destinatario, deberá ser resuelta por éste/ta mismo/ma (el/la usuario/ria) accediendo a los textos legales proporcionados por éste (el destinatario). El/La responsable del sitio web contrata servicios que cumplen la legislación española y la europea y es por ello que no está obligado a resolver estas dudas.

Ofimedic

https://www.ofimedic.com/contactar/politica-privacidad.html

Ofimedic és l’empresa a la qual se li ha contractat el servei de gestió mèdica.

L’/la usuari/ària podrà interactuar amb el compte d’Ofimèdic a través dels enllaços proporcionats en el lloc web (per exemple, programació de visites).

Cualquier duda que pudiera tener el/la usuario/ria sobre la privacidad de sus datos, en relación al destinatario, deberá ser resuelta por éste/ta mismo/ma (el/la usuario/ria) accediendo a los textos legales proporcionados por éste (el destinatario). El/La responsable del sitio web contrata servicios que cumplen la legislación española y la europea y es por ello que no está obligado a resolver estas dudas.

Twitter

https://twitter.com/es/privacy

Twitter és una de les xarxes en les que es té presència i mitjançant la qual es promou part del contingut del lloc web.

L’/la usuari/ària podrà accedir al compte de la xarxa a través dels enllaços socials proporcionats a través del lloc web.

Derechos

Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat/da

Si l’/la usuari/ària té un compte o ha deixat comentaris en aquest lloc web, aquest/a pot sol·licitar un arxiu d’exportació de les dades personals que hi hagi emmagatzemades en la base de dades del lloc web.

Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió

Si l’/la usuari/ària té un compte o ha deixat comentaris en aquest lloc web, aquest/a pot sol·licitar la rectificació o supressió de les dades personals que hi hagi emmagatzemades en la base de dades del lloc web. Això no inclou cap dada que estiguem obligats a conservar amb fins administratius, legals o de seguretat.

L’/La usuari/ària també pot sol·licitar la rectificació de les seves dades, sempre que no les pugui editar directament des del seu panell d’administració.

És important que es sàpiga que la supressió o rectificació de les dades de l’/la usuari/ària no serà duta a terme si aquest/a estan implicats en algun conflicte, ja sigui amb el/la responsable del lloc web, amb un/a usuari/ària d’aquest o per la publicació d’algun contingut que pugui afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En aquest cas, les seves dades seran rectificades un cop solucionat el conflicte.

Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament

Si L’/la usuari/ària té un compte, ha deixat comentaris en aquest lloc web (si disposa dels permisos necessaris per a això) o s’ha comunicat a través d’algun dels mitjans de comunicació exposats a l’apartat “Procedència”, pot sol·licitar la limitació de qualsevol dada personal que tinguem sobre aquest/a. Això no inclou cap dada que estiguem obligats a conservar amb fins administratius, legals o de seguretat.

Dret a oposar-se al tractament

Si l’/la usuari/ària té un compte, ha deixat comentaris en aquest lloc web (si disposa dels permisos necessaris per a això) o s’ha comunicat a través d’algun dels mitjans de comunicació exposats a l’apartat “Procedència”, pot oposar-se al tractament de qualsevol dada personal que tinguem sobre aquest/a. Això no inclou cap dada que estiguem obligats a conservar amb fins administratius, legals o de seguretat.

Dret a la portabilitat de les dades

Si l’/la usuari/ària té un compte, ha deixat comentaris en aquest lloc web (si disposa dels permisos necessaris per a això) o s’ha comunicat a través d’algun dels mitjans de comunicació exposats a l’apartat “Procedència”, pot sol·licitar rebre un arxiu d’exportació de les dades personals que tinguem sobre aquest/a.

No obstant això, l’/la usuari/ària ha d’entendre i acceptar que en cap cas se li podrà facilitar un arxiu d’exportació de les seves dades personals que estiguin allotjades en serveis de tercers, aliens al nostre propi (el lloc web).

Procedencia

Atès que és possible obtenir les nostres dades de contacte a través de tercers llocs que no siguin el nostre propi lloc web, s’avisa a l’/la usuari/ària de la possible obtenció de les seves dades sense tenir en compte l’apartat de “Legitimació”. Qualsevol persona té la capacitat d’enviar correspondència postal, correus electrònics, missatges a través d’aplicacions de missatgeria instantània, entre altres possibles opcions, sense la necessitat de, per exemple, marcar una casella de consentiment.

Tot i això, s’avisa a l’/la usuari/ària que les seves dades personals obtingudes seran tractades amb respecte, tenint en compte l’apartat de “Legitimació” i els següents subapartats de l’apartat “Procedència” (actual lectura).

Correu postal

El nostre lloc web es promociona a través d’Internet, de forma totalment digital, i és per això que no farem ús de les dades personals dels/de les usuaris/àries si ens envien qualsevol tipus de correspondència postal, encara que sigui per felicitar-nos pel nostre contingut o servei prestat.

No obstant, en el cas que la correspondència postal rebuda pogués tenir un contingut que pogués afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic, les dades personals de l’/la usuari/ària implicat/da seran lliurats a l’autoritat que li correspongui la resolució del conflicte que aquest contingut pogués ocasionar.

Correu electrònic

El nostre lloc web ofereix una informació de contacte específica (p. ex. correu electrònic, formularis de contacte, etc.), i és per això que no farem ús de les dades personals dels/de les usuaris/àries si ens contacten a través de qualsevol altre correu electrònic que puguem disposar, encara que sigui per felicitar-nos pel nostre contingut o servei prestat.

No obstant, en el cas que el correu rebut pogués tenir un contingut que pogués afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic, les dades personals de l’/la usuari/ària implicat/da seran lliurats a l’autoritat que li correspongui la resolució del conflicte que aquest contingut pogués ocasionar.

Missatgeria instantània

El nostre lloc web pot tenir presència en els serveis de missatgeria instantània, com ho són WhatsApp, Telegram, WeChat o fins i tot els xats de les xarxes socials, i és per això que no farem ús de les dades personals dels/de les usuaris/àries si ens contacten a través dels anomenats serveis, encara que sigui per felicitar-nos pel nostre contingut o servei prestat.

No obstant, en el cas que el missatge rebut pogués tenir un contingut que pogués afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic, les dades personals de l’/la usuari/ària implicat/da seran lliurats a l’autoritat que li correspongui la resolució del conflicte que aquest contingut pogués ocasionar.

Política de Galetes

Información

Acceptació de la política de galetes (cookies)

El nostre lloc web mostra un missatge a la part inferior de totes les pàgines amb la intenció d’informar sobre la utilització de galetes (des d’ara cookies). Davant d’aquesta informació és possible dur a terme les següents accions:

  • Acceptar la política de cookies prement el botó que conté el text “D’acord”. Un cop es premi el botó, el missatge desapareixerà i s’emmagatzemarà una cookie, al navegador de l’/la usuari/ària, anomenada “cookieconsent_status”.
  • Modificar la configuració de cookies del navegador per tenir un control sobre aquestes.
  • No realitzar cap de les anteriors opcions i seguir navegant pel contingut del lloc web. En aquest cas la política de cookies es donarà per llegida i acceptada de forma instantània. És responsabilitat de l’/la usuari/ària prioritzar la lectura dels texts legals de qualsevol lloc web que es visiti abans de realitzar qualsevol acció sobre aquest, ja sigui inscriure’s, registrar-se, accedir, veure, descarregar o emprar de qualsevol manera qualsevol lloc del lloc web, contingut, informació o serveis prestats.

Si l’/la usuari/ària no està conforme amb la política de cookies, NO t’inscriguis, registris, accedeixis, vegis, descarregues o facis servir de qualsevol manera qualsevol lloc del lloc web, contingut, informació o serveis oferts.

Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que s’emmagatzema en el navegador quan es visita gairebé qualsevol lloc web. La seva utilitat és la d’aconseguir que el lloc web sigui capaç de recordar les visites quan es torni a navegar per aquest.

Les cookies solen emmagatzemar informació de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, estadístiques d’ús, enllaços a xarxes socials, accés a comptes d’usuari, etc.

L’objectiu de la cookie és adaptar el contingut del lloc web al perfil i necessitats de l’/la usuari/ària, sense cookies els serveis oferts per qualsevol lloc web es veurien minvats notablement.

Què NO SÓN les cookies?

Les cookies no són un virus, ni un troià, ni un cuc, ni spam, ni spyware, ni obren finestres pop-up.

Quina informació emmagatzema una cookie?

Les cookies no solen emmagatzemar informació sensible sobre l’/la usuari/ària, com targetes de crèdit o dades bancàries, fotografies, el DNI o informació personal, etc. Les dades que guarden són de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, etc..

El servidor web no s’associa l’/la usuari/ària com a persona, l’associa com un navegador web, el que està utilitzant. De fet, si es navega habitualment amb Microsoft Edge i provem a navegar pel mateix lloc web amb Brave o un altre navegador diferent, observarem que el lloc web no s’adona que som la mateixa persona perquè en realitat està associant al navegador, no a la persona (a nosaltres).

Quins tipus de cookies hi ha?

Les cookies pròpies són aquelles que s’envien al navegador des d’un equip o domini gestionat pel/per la responsable i des del qual es presta el servei sol·licitat pel/per la usuari/ària.

Les cookies de tercers són aquelles que s’envien al navegador des d’un equip o domini que no està gestionat pel/per la responsable, sinó per un tercer, i des del qual es presta el servei sol·licitat per al/la usuari/ària.

Es poden eliminar les cookies?

Sí. No només eliminar, també bloquejar, de manera general o en particular per a un domini específic.

Per gestionar les cookies d’un lloc web cal dirigir-se a la configuració del navegador i, en aquest, buscar les cookies associades al domini en qüestió.

Què passa si desactivo les cookies?

Si es desactiven les cookies, el lloc web no podrà adaptar-se a les preferències i hàbits de l’/la usuari/ària, amb el que li resultarà difícil o tediosa la navegació a través d’aquest.

Serveis de tercers

El/La responsable té presència en portals i serveis de tercers per als quals, si es vol conèixer les condicions de privacitat i ús de cookies, l’/la usuari/ària haurà de consultar les polítiques proporcionades pels mateixos.

Quan es visita un lloc web amb contingut integrat des d’algun altre servei d’Internet és possible que aquest contingut integrat descarregui cookies al navegador. El/La responsable no controla la disseminació d’aquestes cookies però recorda que l’/la usuari/ària pot tenir el control sobre aquestes mitjançant la configuració del navegador.

Cookies

Galeta Tipus Duració Descripció
cookieconsent_status Pròpia 1 any Apareix quan es prem el botó “D’acord” del missatge que informa sobre la política de cookies, aquest situat al peu de pàgina del lloc web. Serveix per evitar que aquest aparegui constantment, un cop hagi estat premut el botó. Aquesta cookie és estrictament necessària.
et-pb- Pròpia 4 mesos Utilitzada per personalitzar la vista de la interfície principal del lloc. Aquesta cookie és estrictament necessària.
wordpress_ Pròpia Sessió Guarda les dades de sessió de l’usuari o usuària per tal de personalitzar la vista de la interfície d’administració i, possiblement, també la interfície principal del lloc. Aquesta cookie és estrictament necessària.
wordpress_logged_in_ Pròpia Sessió Permet verificar la identitat de l’usuari. Hi ha cookies per als usuaris registrats i per als comentaristes. Aquesta cookie és estrictament necessària.
wp-settings- Pròpia 1 any Utilitzada per personalitzar la vista de la interfície d’administració i la interfície principal del lloc. Aquesta galeta és estrictament necessària.

XARXES SOCIALS

Ja ens segueixes?

3 + 8 =

Política de Privacitat

Llegeixi atentament la Política de Privacitat per informar-se sobre el tractament de les seves dades personals.

Responsable Serveis sanitaris mèdics, S.L.
Finalitat Quina és la finalitat d’aquest lloc web? Per quant de temps conservarem les teves dades?
Legitimació Legitimació per consentiment de l’interessat
Destinataris Google. Instagram. Ofimedic. Twitter.
Drets Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat/da. Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió. Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament. Dret a oposar-se al tractament. Dret a la portabilitat de les dades.